ผู้ประเมินทั้งหมด 1768 คน

ผลการประเมินความพึงพอใจ

รายการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด N SD ร้อยละ เกณฑ์
ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศ
1. ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย1198352107106517684.490.11
89.77%
มาก
2. ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้1180354130102217684.480.11
89.5%
มาก
3. ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภารกิจ1183357115108517684.470.11
89.47%
มาก
4. ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้120734912878617684.510.11
90.24%
มากที่สุด
5. ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่122932611593517684.520.11
90.33%
มากที่สุด
6. รูปแบบและวิธีนำเสนอข้อมูล1135399123106517684.440.11
88.88%
มาก
7. ความเร็วในการเรียกใช้บริการ/ค้นหาข้อมูล116632217397917684.440.11
88.69%
มาก
8. ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน125430510399717684.530.11
90.54%
มากที่สุด
9. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ123033610394517684.520.11
90.45%
มากที่สุด
รวม: 107823100109788349159124.490.04
89.76%
มาก
ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
10. สามารถเขาถึงข้อมูลได้สะดวก122634110888517684.520.11
90.49%
มากที่สุด
11. ระบบใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อน1245295123100517684.510.11
90.26%
มากที่สุด
12. มีประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ115737013597917684.450.11
89.06%
มาก
13. ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน1191324147101517684.470.11
89.36%
มาก
14. สามารถนำไปใช้ในการบริหารและการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ1236297122110317684.500.11
90.01%
มาก
15. มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล127928711286417684.560.11
91.12%
มากที่สุด
รวม: 7334191474758231106084.500.04
90.05%
มาก
รวม: 1811650141844146580265204.490.03
89.91%
มาก

ข้อเสนอแนะทั้งหมด

 1. ไม่ค่อยมีอะไรอัพเดต เกี่ยวกับการเปิดปิดภาคเรียน การปรับเรียนมากมีกี่ภาคเรียน ไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้เลย ควรให้ความสำคัญกับนักศึกษามากกว่านี้
 2. คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 3. อยากให้ห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์ มากว่านี้
 4. ก้อดีนะครับ
 5. ผมอยากให้ ความเร็วเน็ดมากกว่านี้ และ อยากให้
 6. ทำดีแล้วค่ะ ข้าพเจ้าให้ผ่าน
 7. ไวไฟอืดมากเกือบทุกตึกในมหาลัย
 8. wifi ที่ใช้บางที่เข้าไม่ได้ หลุดบ่อย
 9. อยากให้มีจุดให้บริการ WiFi กระจายทั่วมหาวิทยาลัยครับ
 10. อยากให้มีจำนวนคอมพิวเตอร์มากกว่านี้
 11. อยากให้มีจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ทั่วถึงกว่านี้และความเร็วในการใช้งานเพิ่มขึ้นกว่านี้
 12. internet อยากให้แรงกว่านี้
 13. ระบบ wifi ไม่ครอบคลุมพื่นที่ ไม่เพียงพอครับ...
 14. ต้องการสัญญาน Wifi ที่ควบคุมทั่วกว่านี้
 15. ต้องการสัญญาน เน็ต ที่ครอบคุมกว่านี้และเร็วขึ้น
 16. ระบบอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคุม
 17. บางครั้งก็ไม่ครอบคลุม อินเตอร์เน็ตช้า
 18. อินเตอร์เน็ตช้า เข้าไม่ทั่วถึงเท่าไหร่
 19. คอมไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของนักศึกษา wifi ไม่เร็ว ช้า หลุดบ่อย อยากให้ติดwifi ไว้ทุกที่ จะได้ทั่วถึง
 20. อินเตอร์เน็ตชอบหลุดบ่อยมากๆๆเลยและที่สำคัญห้องคอมไม่เพียงพอต่อนักศึกษาโดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ถ้าทำได้ปรับให้หน่อยค่ะ
 21. wifi ชอบมีปัญหา ไม่ครอบคลุม ห้องคอมไม่เพียงพอ แร้วก้อในห้องคอมก้อพบแต่เครื่องคอมที่เสียแร้ว
 22. อยากให้ wifi ครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย และเพิ่มสปีดเน็ต ค่ะ
 23. เทคโนโลยีงัยไม่ทั้วถึง บ้างคณะมีน้อย บ้างคณะมีมากจนเกินความต้องการ
 24. การใช้ เน็ตที่มหาวิทยาลัย ช้ามากค่ะ
 25. ระบบ wifi ช้า ห้องสืบค้นไม่เพียงพอ มีการอัพเดทช้า อยากให้ทุกอาคารมีห้องสืบค้นเพียงพอต่อนักศึกษา บางข้อมูลไม่ชัดเจน ซับซ้อน
 26. อยากให้เกรดออกเร็วๆ ก่อนลงทะเบียนเรียนเทอมต่อไป
 27. ความเร็วอินเตอรเน็ต
 28. ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอ อยากให้มี WiFi กระจายให้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
 29. อินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุม
 30. อินเตอร์เน็ตช้าค่ะ
 31. เน็ตช้า
 32. Apps มีความทันสมัยมากเกินความจำเป็นของหนูค่ะ ใช้ไม่เป็นค่ะ
 33. ไม่เรียนได้มั้ยค่ะ มีความจำเป็นมากเลยหรอค่ะ เอาเวลาไปเรียนเนื้อหาดีกว่ามั้ยค่ะ ตามรายวิชาที่มีเรียนดีกว่ามั้ยค่ะ
 34. อยากให้สัญญาณดียิ่งขึ้น
 35. ซับซ้อนเกิน หาข้อมูลยากมาก ใช้เวลานานในการใช้งาน ทำให้เสียเวลามาก
 36. ดีมากๆ
 37. อยากได้วินโดวฟรีตลอดชีพ
 38. ไม่มีอะไรต้องปรบปรุงแก้ไขแล้ว
 39. ไม่มีค่ะ
 40. อยากให้อาจาย์ ที่สอนสถิติ พูดช้าๆลงหน่อย พูดเร็วเกินไป นักศึกษาไม่เข้าใจค้ะ