ผู้ประเมินทั้งหมด 718 คน

รายงานผลความพึงพอใจระบบสารสนเทศแต่ละระบบ

ลำดับ ระบบ N SD ร้อยละ เกณฑ์
1 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 25 4.12 0.21 82.60 มาก
2 ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ 28 4.13 0.20 82.48 มาก
3 ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 559 4.13 0.04 82.58 มาก
4 ระบบสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ 26 4.37 0.22 87.25 มาก
5 ระบบการเงิน-บัญชี-เงินเดือน 10 4.23 0.34 84.84 มาก
6 ระบบงบประมาณ (กองนโยบายและแผน) 5 4.27 0.49 84.89 มาก
7 ระบบทะเบียนวัดผล (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 22 4.22 0.23 84.83 มาก
8 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 32 4.18 0.19 83.45 มาก
9 ระบบงานวิจัย 3 4.20 0.62 84.63 มาก
10 ระบบศิลปวัฒนธรรม 2 4.23 0.77 84.72 มาก
11 ระบบงานบุคลากร 6 4.10 0.42 81.85 มาก
รวม: 718 4.20 0.34 84.01 มาก

ผลการประเมินความพึงพอใจ

รายการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด N SD ร้อยละ เกณฑ์
ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศ
1. ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย36431931317184.450.17
89.03%
มาก
2. ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้20446643507184.210.16
84.21%
มาก
3. ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภารกิจ226338149507184.090.15
81.87%
มาก
4. ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้286274985917184.090.15
81.87%
มาก
5. ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่2533031417147184.080.15
81.56%
มาก
6. รูปแบบและวิธีนำเสนอข้อมูล293254927807184.060.15
82.67%
มาก
7. ความเร็วในการเรียกใช้บริการ/ค้นหาข้อมูล191411991437184.080.15
81.53%
มาก
8. ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน20946240707184.220.16
84.32%
มาก
9. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ3571826910827184.090.15
81.84%
มาก
รวม: 238330097622862164624.150.05
83.21%
มาก
ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
10. สามารถเขาถึงข้อมูลได้สะดวก4101494811017184.190.15
83.87%
มาก
11. ระบบใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อน216347147627184.070.15
81.42%
มาก
12. มีประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ21940977857184.150.15
83.09%
มาก
13. ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน183463491947184.120.15
82.34%
มาก
14. สามารถนำไปใช้ในการบริหารและการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ234323149937184.080.15
81.62%
มาก
15. มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล3801834910337184.160.15
83.23%
มาก
รวม: 164218745192551843084.130.06
82.6%
มาก
รวม: 40254883128154139107704.140.04
82.91%
มาก

ข้อเสนอแนะทั้งหมด

 1. อยากให้เนตแรงกว่านี้
 2. ไม่ทราบว่าต้องติดต่อใคร หากระบบขัดข้องในการเข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ในเวลามีความจำเป็นต้องใช้งานเร่งด่วน โดยรวมแล้วระบบดีขึ้นกว่าในอดีตมาก
 3. กรณีนักศึกษาติด I และในเทอมต่อมาต้องแก้ไขเกรด I ให้กับนักศึกษาที่แก้ไข I เรียบร้อยแล้ว แต่ระบบยืนยันไปแล้ว ไม่สามารถทำอะไรได้เลย ต้องดำเนินการอย่างไร แต่ถ้าทางทะเบียนแก้ไขให้แล้ว ในระบบส่งเกรด เกรดที่แก้ไขในรายวิชาและนักศึกษานั้น จะเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่
 4. ควรมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
 5. ควรปรับปุรงระบบให้ทันสมัยมากกว่านี้อีกเพราะยังไม่พร้อมที่จะรองรับการแข่งกับนานาฯ(AEC)ได้เลยเพราะแค่สืบค้นข้อมูลการวัดผลของนักศึกษายังสืบค้นยากมากมากใช้เวลานานนานมากบางครั้งรอข้อมูลเป็นเวลานานๆควรปรับปรุงให้เร็วๆ ขอบคุณครับ
 6. ระบบยังไม่มีความทันสมัย หรือปรับเปลี่ยน ตามความต้องการของผู้ใช้เท่าที่ควร
 7. ควรปรับปรุงให้รวดเร็วกว่านี้
 8. อยากให้ขยายหน้าต่างให้กว้างยิ่งขึ้น เวลาที่แนบเอกสารหลายๆไฟล์แล้วมองไม่เห็นเอกสารที่แนบ จะทำให้รับเอกสารไม่ครบถ้วน
 9. - ควรปรับปรุงเรื่องความเร็วของระบบ หลุดบ่อย ทำให้มีปัยหาต่อการให้บริการนักศึกษาและการปฏิบัติงาน - ระบบรายงานบางรายการ ซ้ำซ้อนกัน ไม่ได้ใช้ บางรายการข้อมูลไม่ตรง รึไม่สามารถหาที่อ้างอิงได้ว่าสถิติมาจากไหน
 10. ควรจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของทางคณะ สำนัก สถาบันและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
 11. ควรกรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเสนอข้อมูลเป็นระยะ
 12. ควร update ข้อมูลเป็นประจำ และสม่ำเสมอ